گودی کمر و ماساژ

به کاهش گوردی کمر، به طوری که از حد طبیعی کمتر باشد، صافی کمر می گویند. در این تغییر شکل زاویه کمری- خاجی کاهش می یابد و لگن چرخش خلفی پیدا می کند.
علل ایجاد کاهش گودی کمر
۱٫ کوتاهی عضلات باز کننده ران
۲٫ کوتاهی عضلات خم کننده تنه
۳٫ گرفتگی عضلات کمری
عوارض کاهش گودی کمر
۱٫ جذب شوک در ناحیه کمر کم می شود.
۲٫ کشش رباط طولی خلفی
۳٫ فضای دیسک در قسمت خلفی افزایش می یابد.
۴٫ تعادل عضلانی به هم میخورد.
تشخیص
۱٫ استفاده از خط شاقولی
۲٫ استفاده از صفه شطرنجی
۳٫ استفاده از رادیوگرافی

دوره آموزش فنی و حرفه ای ماساژ تای

ماساژ یومی هو