برگزاری دوره ماساژ تایلندی در آموزشگاه فنی و حرفه ای ماساژ به کوشان در اندیشه 

دوره ماساژتایلندی شروع دوره بیست و پنجم خرداد ۹۸