برگزاری دوره ماساژ سنگ داغ در آموزشگاه فنی و حرفه ای ماساژ به کوشان در اندیشه 

دوره ماساژ سنگ داغ شروع دوره بیست و پنجم خرداد ۹۸