ماساژ رایحه درمانی یا آیورودیک

تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ماساژ درمانی یکی از رایج ترین و بی خطرترین درمان های مکمل و جایگزین در سراسر دنیا می باشد(۱٫۲). در حال حاضر بیش از ۸۰ نوع ماساژ و جود دارد(۳٫۴) که از بین آن ها ماساژ افلوراژ بسیار آرامش بخش، ساده و سبک بوده و در نتیجه تحملش برای تمام بیماران از جمله بیماران مبتلا به ام اس بسیار راحت می باشد(۵).
روغن ها به دو نوع معطر و غیر معطر تقسیم می شوند، در ماساژ درمانی صرف از روغن های غیر معطر به منظور تسهیل ماساژ درمانی استفاده می شود. اما اگر از روغن های معطر جهت انجام ماساژ درمانی استفاده شود به آن ماساژ رایحه درمانی گفته می شود. این روش در واقع رایج ترین روش می باشد که برطبق مطالعات انجام شده روغن لاواندر(اسطوخدوس) جز بی خطرترین آن ها برای بیماران مبتلا به ام اس گزارش شده است(۵).
ماساژ درمانی با روغن معطر شدت خستگی زنان مبتلا به ام اس را بهبود می بخشد. روغن لاواندر به عنوان یک رایحه آرام بخش مطرح است که موجب کاهش خستگی نیز می گردد. محققان علت این نتیجه را اثرات بالینی این روغن معطر از جمله سرکوب سیستم سمپاتیک بهبود خلق و کاهش استرس دانستند(۶). همچنین پژوهشی با هدف اندازه گیری تاثیر روغن های معطر لاواندار و اکالیپتوس بر خستگی و کیفیت خواب پس از دوران زایمان انجام شده است و تاثیر معنادار کاربرد روغن های معطر را بر خستگی پس از زایمان زنان مشاهده نمود(۶).
ماساژ برخلاف ورزش، بی آنکه موجب ایجاد وضعیت فیزیولوژیک استرس آوری چون افزایش سرعت نبض و فشارخون شود با افزایش خون رسانی در شرایط کاملا آرامبخش موجب افزایش دریافت مواد مغذی و اکسیژن و حذف بیشتر مواد زاید سلولی می گردد. ماساژ حتی بر ماهیچه های فلج و غیرفعال نیز موثر است. این روش موجب می شود تا ماهیچه ها نسبت به امواج عصبی حساس شده و در نتیجه موجب واکنش سریعتر و حرکت موثر تر آنها می گردد(۷).
ماساژ از طریق کاهش درد، بهبود افسردگی و ایجاد آرامش و بهبود خواب نیز می تواند به طور غیرمستقیم بر خستگی موثر باشد(۸٫۹).
منابع

۱٫Buttagat V, Eungpinichpong W, Chatchawan U, Kharmwan S. The immediate effects of traditional Thai
massage on heart rate variability and stress-related parameters in patients with back pain associated with
myofascial trigger points. J Bodyw Mov Ther. 2011;15(1):15-23.
۲٫ Ernst E. The safety of massage therapy. Rheumatology . Rheumatology. 2003;42(9):1101-6.
۳٫Kahn J R, Rich G J. Massage therapy the evidence for practice. Philadelphia: Mosby: 2002.
۴٫ Kuhn M A . Complementary therapies for health care providers. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins: 1999.
۵٫ Howarth A L. Will aromatherapy be a useful treatment strategy for people with multiple sclerosis who
experience pain?. Complement Ther Nurs Midwifery. 2002; 8(3): 138-141.

۶٫ Sakamoto R, Minoura K, Usui A, Ishizuka Y, Kanba S. Effectiveness of aroma on work efficiency: lavender
aroma during recesses prevents deterioration of work performance. Chem Senses. 2005;30(8):683-91.
۷٫ – Lee S H. Effect of aroma inhalation on fatigue and sleep quality of postpartum mothers. Korean J Women
Health Nurs.2004; 10(3): 235-43.
۸٫ Braun M B, Simonson S J, Howard D C. Introduction to massage therapy. Philadelphia: Lippincott
Williams& wilkins: 2007
۹٫ Field T, Diego M. Hernandes-reif M. Massage therapy research. Dev Rev. 2007;27(1): 75-89.
۱۰٫ Femlive M. What can massage therapy really do for your back pain?. Women’s lifestyle magazine. [serial
online] Dec 24 2007 [cited 15 feb 2009]. Available from URL:http://www.femlive.com/archives/new/345.