آموزشگاه فنی و حرفه ای به کوشان برگزار می کند: دوره کاربرماساژ با ارایه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور

۲۰۰ ساعت آموزش تخصصی ماساژ و مباحث پایه و پیشرفته

شروع دوره از ۲۵ تیرماه ۹۸

کاربر ماساژ

ماساژ درمانی