مطالب توسط سوره شاد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گودی کمر Hyper lordosis

کیفوز پشتی و نحوه ماساژ در فردی که دچار کیفوز پشتی شده است.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کیفوز پشتی Kyphosis

کیفوز پشتی و نحوه ماساژ در فردی که دچار کیفوز پشتی شده است.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

صافی کمر Lumbar hypolordosis

صافی کمر و نحوه ماساژ در فردی که دچار صافی کمر شده است.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اسکولیوز( انحراف طرفی ستون مهره ها) Scoliosis

اسکولیوز و انواع آن و نحوه ماساژ در فردی که دچار اسکولیوز شده است.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس