ماساژ تایلندی
کاربر ماساژ

شروع دوره از ۲۹ مهرماه ۹۸

آموزش ماساژ سوئدی و آموزش ماساژ صورت

دوره آناتومی بدن انسان

دوره شناخت روغن های ماساژ

آموزشگاه فنی و حرفه ای به کوشان برگزار می نماید: دوره ماساژ سنگ داغ با مدرک فنی و حرفه ای

شروع دوره از ۲۰ تیرماه ۹۸

سنگ داغ در اندیشه
ماساژ درمانی با سنگ داغ
کاربرماساژ
کاربر ماساژ

برگزاری دوره کاربر ماساژ در آموزشگاه فنی و حرفه ای ماساژ به کوشان

دوره کاربر ماساژ شروع دوره یک خرداد ۹۸

سنگ داغ با مدرک فنی و حرفه ای
ماساژ سنگ داغ

دوره سنگ داغ با مدرک فنی و حرفه ای در آموزشگاه ماساژ به کوشان

شروع دوره ۲۰ اردیبهشت ۹۸

ماساژ تایلندی با مدرک فنی و حرفه ای
ماساژ تایلندی

برگزاری دوره ماساژ تایلندی در آموزشگاه فنی و حرفه ای ماساژ به کوشان واقع در اندیشه

شروع دوره ۱۶ اریبهشت ۹۸

شماره تماس ۰۹۱۲۹۷۳۷۹۱۲ خانم شاد

کاربرماساژ