اثرات مثبـت ماسـاژ

کاربرماساژ

اثر ماساژ بر آرامش

ماساژ برخلاف ورزش بی آنکه موجب ایجاد وضعیت فیزیولوژیک استرس آوری چون افزایش سرعت نبض و فشارخون شود با افزایش خونرسانی در شرایط کاملا آرام بخش موجب افزایش دریافت مواد مغذی و اکسیژن حذف بیشتر مواد زاید سلولی میگردد ماساژ حتی بر ماهیچه های فلج و غیرفعال نیز موثر است این روش موجب می شود تا ماهیچه ها نسبت به امواج عصبی حساس شده و در نتیجه موجب واکنش سریع تر و حرکت موثرتر آنها می گردد.ماساژ از طریق کاهش درد بهبود افسردگی و بهبود خواب نیز می تواند به طورغیرمستقیم بر خستگی موثر باشد.